Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv.
MAGTS1900003 Dodatkom sa znenie Prílohy č. 1 k Zmluve nahrádza novým znením uvedeným v Prílohe č. 1 k tomuto dodatku. 84 939,12 9.12.2020 Technopol International, a.s. Kutlíkova 17 85250 Bratislava 35723343 Miroslav Klimek
Zverejnený 29.11.2018.
MAGTS1900011 Poistné je 14.381,47 €. 14 381,47 9.12.2020 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 81623 Bratislava 00585441 Miroslav Klimek
MAGTS1900195 ZMLUVA O NÁJME POZEMKOV 150 048,00 28.12.2020 METRO Bratislava a.s. Primaciálne námestie 1 81101 Bratislava 35732881 Viera Sláviková
č. 08 88 0919 19 00
MAGTS2000072 Zmluva cestné prvky 64 194,00 3.12.2020 značenie.sk s.r.o. Východná 301/40 97101 Prievidza 50577557 Tatiana Kratochvílová
MAGTS2000099 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy v byte č. 17 v bytovom dome Hrobákova 1 1 22.12.2020 Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 36361518 Andrej Bednárik
MAGTS2000100 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy v byte č. 28 v bytovom dome Veternicová 12 1 22.12.2020 Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 36361518 Andrej Bednárik
MAGTS2000101 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy v byte č. 27 v bytovom dome Veternicová 12 1 22.12.2020 Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 36361518 Andrej Bednárik
MAGTS2000102 Zmluva o pripojení - elektrina, byt č. 13 1 22.12.2020 Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 36361518 Andrej Bednárik