Okres Rok do 5 rokov 5-13 rokov od 13 rokov do 6 rokov 6-16 rokov od 16 rokov
Bratislava I 2008 208 215 3514 x x x
Bratislava II 2008 499 723 6778 x x x
Bratislava III 2008 232 348 4123 x x x
Bratislava IV 2008 447 700 6166 x x x
Bratislava V 2008 413 594 7202 x x x
Bratislava I 2009 171 321 3792 x x x
Bratislava II 2009 439 755 6213 x x x
Bratislava III 2009 250 436 3880 x x x
Bratislava IV 2009 417 721 5709 x x x
Bratislava V 2009 446 573 6730 x x x