Hlavné mesto má k 12.06.2020 voľných 11 bytov, ktoré už majú určenie pre pripravovaný projekt dostupného bývania, ale ešte nemajú určených nových nájomcov. Všetky ostatné byty (ktoré sa môžu v súčasnosti zdať ako voľné), ktoré nemáme obsadené, sú voľné iba fyzicky, nie právne. Znamená to, že byty boli pridelené novým nájomcom a v súčasnosti prebieha proces ich prideľovania, resp. sa doťahujú ich rekonštrukcie, aby sa tam mohli nasťahovať noví nájomcovia. Hlavné mesto nedrží voľné byty, všetky byty sú po uvoľnení zo strany predchádzajúceho užívateľa uvedené do užívaniaschopného stavu a na najbližšej Komisii sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ktorých je 10 do roka) sú pridelené novým nájomcom.