Upravený rozpočet a skutočnosť 582000 Bratislava - Príjmy
Rozpočtové organizácie
( v eurách )
Druh Zdroj - kód Zdroj - názov Ekonomická &quot Schválený
2018&quot Upravený Skutočnosť
stav k 31.12.2018 stav k 31.12.2018
Bežné príjmy 276 738 759,00 296 727 522,00 304 278 538,96
81 111 Príjmy zo štátneho rozpočtu 223001 0,00 0,00 0,00
81 111 Príjmy zo štátneho rozpočtu 311 0,00 9 316,00 8 420,00
81 111 Príjmy zo štátneho rozpočtu 312001 4 481 252,00 13 758 843,00 13 758 545,52
81 111 Príjmy zo štátneho rozpočtu 312012 40 039 250,00 45 053 309,00 45 053 306,47