Bratislava - katastrálne územie Počet zmlúv o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku podaných do katastra nehnuteľností na zápis vlastníckeho práva
Staré Mesto 797
Nivy 2940
Vinohrady 465
Nové Mesto 610
Petržalka 14434
Karlova Ves 3139
Trnávka 76
Ružinov 4361
Vajnory 17
Rača 780