(English version below)
Mapovanie pohybu, pohlavia, vekového zloženia, spôsobu pohybu či skupinovosti a aktivít ľudí v rámci parku Mudrochova a priestoru pred OC Račan a MÚ Rača v mestskej časti Bratislava – Rača prebehlo počas piatku, 20. novembra 2020. Mapovanie sa realizovalo za účelom lepšieho porozumenia súčasného fungovania týchto priestorov a slúžilo ako jedno z východísk pre ich plánovanú obnovu.
Mapovanie prebehlo v štyroch časových úsekoch: 7:30-8:30, 10:30-11:30, 15:30-16:30 a 17:30-18:30 na vopred stanovených štyroch stanovištiach v rámci územia. Na každom zo stanovíšť sa mapovanie realizovalo 15 minút.
Mapovanie sa realizovalo zápisom stanovených kódov do vopred vytlačených mapiek. Následne boli zaznamenané kódy a body prenesené do programu GIS, v ktorom boli ďalej analyzované.
Legenda použitých kódov je nasledovná:
Pohlavie: F = žena M = muž
Vek: 1 = 0-14 rokov 2 =15-24 rokov 3 = 25-64 rokov 4 = 65+ rokov
Skupina : 1 = jednotlivec 2 = dvojica 3 = skupina troch a viac ľudí
Typ pohybu: A = chodec/chodkyňa B = človek s pohybovým obmedzením (barle, vozík) C = cyklista/cyklistka, kolobežkár/kolobežkárka, skateboardista/skateboardistka
Aktivita: