• Itapa Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti 2020
  • Itapa Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti 2020
  • Itapa Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti 2020
  • Itapa Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti 2020
  • Itapa Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti 2020

APLIKÁCIE MAPY BRATISLAVA

Webové aplikácie umožňujú rýchlu vizualizáciu rôznych typov priestorových dát na území Bratislavy, prípadne celej republiky. Môžu tu byť rôzne typy dát, ktoré popisujú bodové, líniové, či plošné priestorové javy, ako napríklad podiel obyvateľov v štvorcovej sieti, či počet bytov. Priestorové dáta sú položené na voliteľných podkladových mapách kvôli prehľadnosti dát. Hlavnými charakteristikami aplikácie sú otvorenosť, rýchlosť, nenáročnosť pre užívateľa a interpretačná názornosť.

Odporúčané aplikácie mapy Bratislava

Obyvateľstvo podľa materinského jazyka v základných sídelných jednotkách v Bratislave

Obyvateľstvo podľa dôvodu prisťahovania do súčasného miesta pobytu v základných sídelných jednotkách v Bratislave

Reklamné plochy v Bratislave

Heatmapa jázd bicyklov SlovnaftBAjk za jeden týždeň

Počet priestupkov v Bratislave v roku 2020 (január - september)

Odhad počtu bytov v bytových a rodinných domoch v Bratislave (grid 250x250m)

Najnovšie aplikácie mapy Bratislava

Obyvateľstvo podľa počítačovej znalosti - práca s internetom v základných sídelných jednotkách v Bratislave

Využitie dát: Nastavenie lepšieho a efektívnejšieho poskytovania informácií obyvateľom mesta a komunikácie mesta a mestských častí s nimi vzhľadom na rôzne komunikačné kanály, lepšie mestské služby a ich dostupnosť pre občanov (SODB 2011)

February 19, 2021

Obyvateľstvo podľa najčastejšie používaného jazyka v domácnosti v základných sídelných jednotkách v Bratislave

Využitie dát: Lepšie mestské služby a ich dostupnosť pre občanov, nastavenie lepšieho a efektívnejšieho poskytovania informácií obyvateľom mesta a komunikácie mesta a mestských častí s nimi vo viacerých jazykoch (SODB 2011)

February 19, 2021

Obyvateľstvo podľa materinského jazyka v základných sídelných jednotkách v Bratislave

Využitie dát: Lepšie mestské služby a ich dostupnosť pre občanov, nastavenie lepšieho a efektívnejšieho poskytovania informácií obyvateľom mesta a komunikácie mesta a mestských častí s nimi vo viacerých jazykoch (SODB 2011)

February 19, 2021

Obyvateľstvo podľa dôvodu prisťahovania do súčasného miesta pobytu v základných sídelných jednotkách v Bratislave

Využitie dát: Efektívnejšie nastavenie parkovacej politiky mesta, odpadovej politiky mesta, výberu daní a poplatkov a ich investícií do mestských služieb a podujatí pre občanov (SODB 2011)

February 19, 2021

Obyvateľstvo podľa postavenia v zamestnaní (súčasného alebo posledného vykonávaného) v základných sídelných jednotkách v Bratislave

Využitie dát: Lepšie mestské služby a ich dostupnosť pre občanov, investície do infraštruktúry mestskej hromadnej dopravy, plánovanie výstavby parkovacích domov (SODB 2011)

February 19, 2021

Reklamné plochy v Bratislave

Reklamné plochy spoločnosti ABB v Bratislave

February 19, 2021

Heatmapa jázd bicyklov SlovnaftBAjk za jeden týždeň

Aplikácia zobrazuje všetky jazdy zdieľaných bicyklov SlovnaftBAjk v týždni od 11.-17.8.2020. Taktiež môžeme vidieť dokovacie stanice a cyklotrasy, ktoré sa nachádzajú na území mesta (do roku 2018). Viac informácii nájdete na: https://slovnaftbajk.sk/

December 4, 2020

Počet priestupkov v Bratislave v roku 2020 (január - september)

Aplikácia zobrazuje počet priestupkov na území mesta Bratislava podľa ulíc, kde bol daný priestupok spáchaný. Po kliknutí na vybranú ulicu sa zobrazí počet spáchaných priestupkov. Priestupky sú štandardne uvádzané podľa skupín a druhov priestupku. V aplikácii nájdete priestupky rozdelené podľa "Bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky" a "okrem Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky". Údaje sú spracované za rok 2020 (január-september). Zdroj: Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Viac informácií nájdete priamo v aplikácii.

November 16, 2020

Počet ekonomicky (ne)aktívnych obyvateľov v Bratislave a okolí (1x1km) zo SODB 2011

V rámci vizualizácie sú zobrazené dáta o počte ekonomicky aktívnych a ekonomicky neaktívnych obyvateľov podľa miesta sčítania v Bratislave. Zdrojom údajov je Štatistický úrad SR, resp. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. Údaje sú aktuálne k 21.05.2011

October 19, 2020

Počet pracujúcich obyvateľov podľa miesta sčítania v Bratislave a okolí (1x1km) zo SODB 2011

V rámci vizualizácie sú zobrazené dáta o počte pracujúcich obyvateľov podľa miesta sčítania v Bratislave a okolí. Zdrojom údajov je Štatistický úrad SR, resp. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. Údaje sú aktuálne k 21.05.2011

October 16, 2020

Počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním v Bratislave a okolí (1x1 km) zo SODB 2011

Počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním v Bratislave a okolí (1x1 km) zo SODB 2011

October 16, 2020

Počet obyvateľov podľa miesta sčítania v Bratislave a okolí podľa ekonomických vekových skupín a pohlavia - SODB 2011 (Grid 1x1km)

V rámci vizualizácie sú zobrazené dáta o počte obyvateľov podľa miesta sčítania v Bratislave podľa ekonomických vekových skupín a pohlavia. Zdrojom údajov je Štatistický úrad SR, resp. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. Údaje sú aktuálne k 21.05.2011

October 16, 2020

Odhad počtu bytov v bytových a rodinných domoch v Bratislave (grid 250x250m)

Priestorové rozmiestnenie bytov sa štandardne spracúva pomocou diskrétnych objektov (hranice administratívnych jednotiek), do ktorých sú agregované údaje o počte bytov. Tento spôsob prezentácie je však často nedostatočný na analytické účely. Hlavnými nedostatkami sú zanedbávanie prírodných pomerov a možná modifikácia hraníc, ktoré môžu štatisticky významne ovplyvňovať výsledky priestorových analýz dát. Keďže rozmiestnenie bytových domácností a ich poznanie priestorovej diferenciácie je potrebné pre mnohé oblasti ľudskej činnosti (plánovanie dopravy či územné plánovanie), Hlavné mesto SR, Bratislava prvýkrát vytvorilo rastrovú vizualizáciu odhadu počtu bytov s využitím dátovej sady sietí obsahujúcej jednotlivé mriežky každej z krajín EÚ. Bratislavu bol použitý dataset s veľkosťou 250 m x 250 m. V rámci vizualizácie sú zobrazené dáta (odhad) o počte bytov v rodinných a bytových domoch. V rámci rodinných domov je odhadnutý počet bytov na 1, bo bližšie informácie zo zdrojových údajov neboli k dispozícii. Zdrojom údajov pre odhad sú údaje od Úradu geografie, kartografie a katastra SR.

September 29, 2020

Odhad počtu bytov v bytových a rodinných domoch v Bratislave (grid 1x1km)

Priestorové rozmiestnenie bytov sa štandardne spracúva pomocou diskrétnych objektov (hranice administratívnych jednotiek), do ktorých sú agregované údaje o počte bytov. Tento spôsob prezentácie je však často nedostatočný na analytické účely. Hlavnými nedostatkami sú zanedbávanie prírodných pomerov a možná modifikácia hraníc, ktoré môžu štatisticky významne ovplyvňovať výsledky priestorových analýz dát. Keďže rozmiestnenie bytových domácností a ich poznanie priestorovej diferenciácie je potrebné pre mnohé oblasti ľudskej činnosti (plánovanie dopravy či územné plánovanie), Hlavné mesto SR, Bratislava prvýkrát vytvorilo rastrovú vizualizáciu odhadu počtu bytov s využitím dátovej sady sietí obsahujúcej jednotlivé mriežky každej z krajín EÚ. Bratislavu bol použitý dataset s veľkosťou 250 m x 250 m. V rámci vizualizácie sú zobrazené dáta (odhad) o počte bytov v rodinných a bytových domoch. V rámci rodinných domov je odhadnutý počet bytov na 1, bo bližšie informácie zo zdrojových údajov neboli k dispozícii. Zdrojom údajov pre odhad sú údaje od Úradu geografie, kartografie a katastra SR.

September 29, 2020

Podiel počtu trvalobývajúcich obyvateľov v Bratislave podľa pohlavia a vekových skupín (grid 250x250m)

Priestorové rozmiestnenie obyvateľstva sa štandardne spracúva pomocou diskrétnych objektov (hranice administratívnych jednotiek), do ktorých sú agregované údaje o počte obyvateľov. Tento spôsob prezentácie je však často nedostatočný na analytické účely. Hlavnými nedostatkami sú zanedbávanie prírodných pomerov a možná modifikácia hraníc, ktoré môžu štatisticky významne ovplyvňovať výsledky priestorových analýz dát. Keďže rozmiestnenie obyvateľstva je jedna zo základných socioekonomických premenných a poznanie jej priestorovej diferenciácie je potrebné pre mnohé oblasti ľudskej činnosti, Hlavné mesto SR, Bratislava prvýkrát vytvoril rastrovú vizualizáciu odhadu podielu obyvateľov podľa základných demografických štruktúr (pohlavie, vek) s využitím dátovej sady sietí obsahujúcej jednotlivé mriežky každej z krajín EÚ. Pre Bratislavu bol použitý dataset s veľkosťou 250 m x 250 m. V rámci vizualizácie sú zobrazené dáta (odhad) o trvalobývajúcom obyvateľstve Bratislavy podľa ekonomických vekových skupín a pohlavia. Zdrojom údajov pre odhad je Ministerstvo vnútra SR. Podiely sú spracované tak, že ide o podiel v danej skupine na celkový počet trvalo bývajúcich obyvateľov v gride (rastri). V rámci spracovania údajov boli gridy s menším počtom obyvateľov anonymizované.

September 29, 2020

Odhad počtu trvalobývajúcich obyvateľov v Bratislave podľa pohlavia a vekových skupín (grid 1x1km)

Priestorové rozmiestnenie obyvateľstva sa štandardne spracúva pomocou diskrétnych objektov (hranice administratívnych jednotiek), do ktorých sú agregované údaje o počte obyvateľov. Tento spôsob prezentácie je však často nedostatočný na analytické účely. Hlavnými nedostatkami sú zanedbávanie prírodných pomerov a možná modifikácia hraníc, ktoré môžu štatisticky významne ovplyvňovať výsledky priestorových analýz dát. Keďže rozmiestnenie obyvateľstva je jedna zo základných socioekonomických premenných a poznanie jej priestorovej diferenciácie je potrebné pre mnohé oblasti ľudskej činnosti, Hlavné mesto SR, Bratislava prvýkrát vytvoril rastrovú vizualizáciu odhadu počtu obyvateľov podľa základných demografických štruktúr (pohlavie, vek) s využitím dátovej sady sietí obsahujúcej jednotlivé mriežky každej z krajín EÚ. Pre Bratislavu bol použitý dataset s veľkosťou 1km x 1km. V rámci vizualizácie sú zobrazené dáta (odhad) o trvalobývajúcom obyvateľstve Bratislavy podľa ekonomických vekových skupín a pohlavia. Zdrojom údajov pre odhad je Ministerstvo vnútra SR.

September 29, 2020

MESH model Bratislavy 2019

MESH model 2019 predstavuje trojrozmernú ortofotomapu, ktorá je zložená namiesto štvorcových pixelov v klasickej rastrovej ortofotomape sieťou polygónov, ktoré vytvárajú 3D plochu objektov. Z toho vyplývajú rádovo vyššie požiadavky na dátové kapacity ako pri klasických ortofotomapách a následná geometrická nedokonalosť MESH modelu. Rovnako ako klasická ortofotomapa v 2D je MESH model základným podkladom pre 3D a 4D priestorové informačné systémy.

September 29, 2020

3D model budov Bratislavy

Trojrozmerný model budov predstavuje priestorový model stavebných objektov. Magistrát hlavného mesta Bratislava disponuje v súčasnej dobe sériou 3D modelov zobrazujúcich stav budov aj z predchádzajúcich rokov, pričom posledný model dosahuje úroveň LOD 3 (LOD - level of detail). 3D model budov je využívaný v rôznych oblastiach Magistrátu hlavného mesta Bratislavy, od rôznych urbanistických úloh po vytváranie hlukovej mapy a navrhovanie opatrení na elimináciu hluku.

September 29, 2020

3D MODEL BRATISLAVY

Trojrozmerné inteligentné digitálne modely sú rozhodujúce pre efektívnosť v dnešnom svete, umožňujú zlepšiť spoluprácu v multidisciplinárnom svete a tým dosiahnuť rýchlejšie a lepšie rozhodnutia. Je to aj tým, že 3D modely zachytávajú objekty zo všetkých strán. 3D mapy prinášajú v porovnaní s klasickými mapami jeden rozmer navyše, čím uľahčujú orientáciu používateľov v mapových podkladoch.

3D modely budov

3D model budov Bratislavy

Trojrozmerný model budov predstavuje priestorový model stavebných objektov. Magistrát hlavného mesta Bratislava disponuje v súčasnej dobe sériou 3D modelov zobrazujúcich stav budov aj z predchádzajúcich rokov, pričom posledný model dosahuje úroveň LOD 3 (LOD - level of detail). 3D model budov je využívaný v rôznych oblastiach Magistrátu hlavného mesta Bratislavy, od rôznych urbanistických úloh po vytváranie hlukovej mapy a navrhovanie opatrení na elimináciu hluku.

3D modely terénu

3D model terénu Bratislavy

Digitálny model terénu predstavuje model zemského povrchu, ktorý neobsahuje informáciu o objektoch na ňom. Má široké použitie, napríklad slúži ako podklad pre navrhovanie opatrení eliminujúcich dopady záplav z prudkých dažďov alebo je používaný na identifikovanie najvhodnejších oblasti postreku proti hmyzu.

3D mapy Bratislavy

MESH model Bratislavy 2019

MESH model 2019 predstavuje trojrozmernú ortofotomapu, ktorá je zložená namiesto štvorcových pixelov v klasickej rastrovej ortofotomape sieťou polygónov, ktoré vytvárajú 3D plochu objektov. Z toho vyplývajú rádovo vyššie požiadavky na dátové kapacity ako pri klasických ortofotomapách a následná geometrická nedokonalosť MESH modelu. Rovnako ako klasická ortofotomapa v 2D je MESH model základným podkladom pre 3D a 4D priestorové informačné systémy.

Mesh model Bratislavy 2019
Navštíviť
3D model terénu Bratislavy
Navštíviť
3D model budov Bratislavy
Navštíviť
Mesh model Bratislavy 2012
Navštíviť

Najnovšie datasety

Najnovšie PowerBI

Najnovšie MapyBa

O nás

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie. Portál „www.opendata.bratislava.sk“ slúži na podporu otvorených dát mesta Bratislavy.