SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2011

Sčítanie prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Údaje sčítania slúžia ako podklad a východisko pre správne pochopenie fungovania spoločnosti, pre prognózovanie jej ďalšieho vývoja, či pre zaujatie kvalifikovaných stanovísk k spoločenským a ekonomickým otázkam. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní sú jedinečné, to znamená, že ich nie je možné v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov (VIAC).

Grafové a mapové vizualizácie nižšie prinášajú prehľad najrôznejších výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 v Bratislave.

Pre informácie o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 kliknite TU.

Obyvateľstvo podľa pohlavia a veku v Bratislave

Obyvateľstvo podľa pohlavia a veku v Bratislave

Využitie dát: Plánovanie výstavby a rekonštrukcie jaslí, škôlok a škôl, detských ihrísk, centier voľného času, výstavby zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, budovanie bezbariérových prechodov pre chodcov, chodníkov, podchodov a nadchodov, plánovanie rozvoja infraštruktúry mestskej hromadnej dopravy, zveľaďovanie verejných priestorov (parky, námestia,...)

January 14, 2021
Obyvateľstvo podľa rodinného stavu a typov rodín v Bratislave

Obyvateľstvo podľa rodinného stavu a typov rodín v Bratislave

Využitie dát: Plánovanie výstavby a rekonštrukcie jaslí, škôlok a škôl, detských ihrísk, centier voľného času, výstavby zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, plánovanie rozvoja infraštruktúry mestskej hromadnej dopravy, zveľaďovanie verejných priestorov (parky, námestia,...)

January 14, 2021
Obyvateľstvo podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania v Bratislave

Obyvateľstvo podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania v Bratislave

Využitie dát: Budovanie zodpovedajúcej infraštruktúry (napr. vedecko-výskumné aktivity, pracovné príležitosti, kancelárie a pod)

January 14, 2021
Obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity v Bratislave

Obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity v Bratislave

Využitie dát: Budovanie infraštruktúry mestskej hromadnej dopravy, budovanie zodpovedajúcej infraštruktúry (napr. pracovné príležitosti, kancelárie)

January 14, 2021
Obyvateľstvo podľa postavenia v zamestnaní (súčasného alebo posledného vykonávaného) v základných sídelných jednotkách v Bratislave

Obyvateľstvo podľa postavenia v zamestnaní (súčasného alebo posledného vykonávaného) v základných sídelných jednotkách v Bratislave

Využitie dát: Lepšie mestské služby a ich dostupnosť pre občanov, investície do infraštruktúry mestskej hromadnej dopravy, plánovanie výstavby parkovacích domov

January 14, 2021
Obyvateľstvo podľa nezamestnanosti v Bratislave

Obyvateľstvo podľa nezamestnanosti v Bratislave

Využitie dát: Posilnenie sociálnych služieb mesta

January 14, 2021
Obyvateľstvo podľa dôvodu prisťahovania do súčasného miesta pobytu v základných sídelných jednotkách v Bratislave

Obyvateľstvo podľa dôvodu prisťahovania do súčasného miesta pobytu v základných sídelných jednotkách v Bratislave

Využitie dát: Efektívnejšie nastavenie parkovacej politiky mesta, odpadovej politiky mesta, výberu daní a poplatkov a ich investícií do mestských služieb a podujatí pre občanov

January 14, 2021
Obyvateľstvo podľa štátnej príslušnosti v Bratislave

Obyvateľstvo podľa štátnej príslušnosti v Bratislave

Využitie dát: Zlepšenie dostupnosti mestských služieb

January 14, 2021
Obyvateľstvo podľa materinského jazyka v základných sídelných jednotkách v Bratislave

Obyvateľstvo podľa materinského jazyka v základných sídelných jednotkách v Bratislave

Využitie dát: Lepšie mestské služby a ich dostupnosť pre občanov, nastavenie lepšieho a efektívnejšieho poskytovania informácií obyvateľom mesta a komunikácie mesta a mestských častí s nimi vo viacerých jazykoch

January 14, 2021
Obyvateľstvo podľa najčastejšie používaného jazyka v domácnosti v základných sídelných jednotkách v Bratislave

Obyvateľstvo podľa najčastejšie používaného jazyka v domácnosti v základných sídelných jednotkách v Bratislave

Využitie dát: Lepšie mestské služby a ich dostupnosť pre občanov, nastavenie lepšieho a efektívnejšieho poskytovania informácií obyvateľom mesta a komunikácie mesta a mestských častí s nimi vo viacerých jazykoch

January 14, 2021
Obyvateľstvo podľa počítačovej znalosti - práca s internetom v základných sídelných jednotkách v Bratislave

Obyvateľstvo podľa počítačovej znalosti - práca s internetom v základných sídelných jednotkách v Bratislave

Využitie dát: Nastavenie lepšieho a efektívnejšieho poskytovania informácií obyvateľom mesta a komunikácie mesta a mestských častí s nimi vzhľadom na rôzne komunikačné kanály, lepšie mestské služby a ich dostupnosť pre občanov

January 14, 2021

Najnovšie datasety

Najnovšie PowerBI

O nás

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie. Portál „www.opendata.bratislava.sk“ slúži na podporu otvorených dát mesta Bratislavy.

Kontaktné informácie