3D MODEL BRATISLAVY

Trojrozmerné inteligentné digitálne modely sú rozhodujúce pre efektívnosť v dnešnom svete, umožňujú zlepšiť spoluprácu v multidisciplinárnom svete a tým dosiahnuť rýchlejšie a lepšie rozhodnutia. Je to aj tým, že 3D modely zachytávajú objekty zo všetkých strán. 3D mapy prinášajú v porovnaní s klasickými mapami jeden rozmer navyše, čím uľahčujú orientáciu používateľov v mapových podkladoch.

3D modely budov

3D model budov Bratislavy

Trojrozmerný model budov predstavuje priestorový model stavebných objektov. Magistrát hlavného mesta Bratislava disponuje v súčasnej dobe sériou 3D modelov zobrazujúcich stav budov aj z predchádzajúcich rokov, pričom posledný model dosahuje úroveň LOD 3 (LOD - level of detail). 3D model budov je využívaný v rôznych oblastiach Magistrátu hlavného mesta Bratislavy, od rôznych urbanistických úloh po vytváranie hlukovej mapy a navrhovanie opatrení na elimináciu hluku.

3D modely terénu

3D model terénu Bratislavy

Digitálny model terénu predstavuje model zemského povrchu, ktorý neobsahuje informáciu o objektoch na ňom. Má široké použitie, napríklad slúži ako podklad pre navrhovanie opatrení eliminujúcich dopady záplav z prudkých dažďov alebo je používaný na identifikovanie najvhodnejších oblasti postreku proti hmyzu.

3D mapy Bratislavy

MESH model Bratislavy 2019

MESH model 2019 predstavuje trojrozmernú ortofotomapu, ktorá je zložená namiesto štvorcových pixelov v klasickej rastrovej ortofotomape sieťou polygónov, ktoré vytvárajú 3D plochu objektov. Z toho vyplývajú rádovo vyššie požiadavky na dátové kapacity ako pri klasických ortofotomapách a následná geometrická nedokonalosť MESH modelu. Rovnako ako klasická ortofotomapa v 2D je MESH model základným podkladom pre 3D a 4D priestorové informačné systémy.

Mesh model Bratislavy 2019
Navštíviť
3D model terénu Bratislavy
Navštíviť
3D model budov Bratislavy
Navštíviť
Mesh model Bratislavy 2012
Navštíviť

Najnovšie datasety

Najnovšie PowerBI

Najnovšie MapyBa